KÖP- OCH MEDLEMSVILLKOR FÖR KATSHINGS BONUSPROGRAM

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för medlemskap i katshing Mobile AB:s (härefter ”katshing”) bonusprogram (härefter ”KBP”).

KBP är ett förmåns- och lojalitetsprogram för företag och föreningar (”Företag”). Som medlem i KBP erhåller Företag poäng för varor och tjänster som Företaget handlar hos katshing enligt vad som närmare beskrivs nedan.

Medlemskap

Endast Företag kan bli medlemmar i KBP. Fysiska personer kan alltså inte vara medlemmar i egenskap av privatpersoner.

Medlemskapet är kostnadsfritt och tecknas genom att en behörig företrädare för Företaget godkänner Villkoren för Företagets räkning. Genom att godkänna Villkoren för Företagets räkning garanterar Företrädaren att denne har behörighet att godkänna dessa Villkor för Företagets räkning, att Villkoren har förståtts och accepterats till fullo samt att Företagets uppgifter är riktiga. I samband med att Företaget tecknar medlemskap i KBP får Företrädaren också information om katshings behandling av personuppgifter i enlighet med katshings Integritetspolicy.

Företaget ska omgående meddela katshing ändring av Företagets namn, adress, administratör eller godkända Företrädare.

katshing förbehåller sig rätten att avsluta Företagets medlemskap om Företaget eller av Företaget utsedda Användare bryter mot dessa Villkor, kan misstänkas för att ha begått brott mot katshing, har obetalda utestående skulder till katshing eller går i konkurs. Avslutande av medlemskapet får till följd att intjänade poäng och eventuella andra icke uthämtade premier går förlorade.

Köp

Köp enligt KBP medlemskapet sker genom att Företrädare för Företagets räkning handlar varor och/eller tjänster på katshings webbshop www.katshing.com eller på annat sätt där beställningar mottages av katshings personal. Företrädaren måste på av katshing godkänt sätt identifiera sig. Företaget är ansvarigt för alla transaktioner som genomförs av Företrädare i Företagets namn, liksom för kostnader och avgifter enligt dessa Villkor hänförliga till sådana transaktioner. Vidare är Företaget ansvarigt för eventuell kredit.

Det är Företagets ansvar att tillse att anmäld Företrädare är behörig person hos Företaget och Företagets ansvar att radera inte längre behörig Företrädare från medlemskapet samt kontakta katshing för att spärra Företrädares behörighet.

Köp som görs i annan persons eller företagets namn utan dennes

medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att katshing lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från katshing.

Bonus

KBP medlemskap innebär att på företaget registrerade tjänster genererar en bonus i form av poäng kopplat till en specifik kod som kan användas som betalning för, av katshing, utvalda varor och tjänster. Bonus utbetalas normalt sett månadsvis och är giltig så länge företaget är abonnemangskund hos katshing. En (1) poäng är f.n värd 10 öre inkl. moms.
Bonusen består utav en unik kod och aktuellt poängsaldo och finns tillgänglig på katshings kundportal ”Mitt katshing”. Information om aktuell bonus ges vid köptillfället för varje enskild vara eller tjänst.      

 

Personuppgifter

De personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundnummer.

Vi behandlar personuppgifter för identifiering vid köp, administration av medlemskap (innefattande att kunna ge dig bonus i enlighet med detta villkor) samt för att kunna förse er med marknadsföring och relevanta erbjudanden. Uppgifter används även som underlag för analys och statistik.

katshing är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till bolag utanför koncernen förutom för behandling för katshings räkning, t ex tryckning, distribution eller administrativa ändamål. Sådant samarbete upprättas med ett biträdesavtal för att säkerställa att behandling av dina personuppgifter är in enlighet med dessa villkor.

Personuppgiftsbehandlingen sker p.g.a. att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med er samt berättigade intresse av att skicka marknadsföring och relevanta erbjudanden till er. Behandling för analytiska och statistiska skäl sker p.g.a. berättigat intresse för att kunna utveckla vår verksamhet. Behandling sker också för att katshing Mobile och katshing ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av lag.

Personuppgifter lagras och behandlas så länge som respektive person har lov att handla på företagets konto och längst 36 månader där efter.

Den registrerade har rätt att från katshing få information om behandlingen av de personuppgifter som berör personen. Hen har även rätt få uppgifterna korrigerade och/eller kompletterade samt, under vissa omständigheter, raderade (t.ex. om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som låg till grund för insamling av uppgifterna och/eller om hen inte längre kan handla i företagets namn). Hen har även rätt till dataportabilitet, som innebär att hen kan begära att få ett registeruttag med hens personuppgifter i ett format som kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Hen kan närsomhelst meddela katshing att marknadsföringsutskick ej önskas genom att kontakta kundtjänst.

 

För mer information om katshing personuppgiftsbehandling se katshings policy på www.katshing.com

 

Uppsägning

Företagets medlemskap i KBP kan sägas upp av katshing och Företaget med en uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägningen skall ske skriftligen.

Uppsägning från katshing sida får ske om Företaget missbrukat KBP medlemskapet och väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

Force majeure

Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför katshings kontroll kan det förekomma att katshing inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt dessa villkor under den tid då force majeure råder. Om force majeure råder i mer än två månader och katshings förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än två månader har Företaget eller katshing rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

 

Ändring av villkor

katshing äger rätt att ändra dessa villkor genom att underrätta Företaget om detta senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Övrigt

Information på katshings webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna katshings kundservice för att påtala sådant tekniskt eller typografiskt fel.

katshing ansvarar inte för hantering av Företagets poängkod och eventuell förmånsbeskattning ansvarar Företaget för. Det går att spärra aktuell kod och beställa en ny kod på ’Mitt katshing’.

katshing förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

 

katshing Mobile AB

Adress: Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg
E-post: support@katshing.com
www.katshing.com